گروه تلگرام آبادان خرمشهر و ایرانسرا

سلام دورهم هستیم که خوش باشیم

بی ادبی ممنوع

شاخ شدن ممنوع

بحث ی ممنوع

بدونه اجازه رفتن به پی وی ممنوع

پس بخندیم وشاد باشیم

لینک عضویت گروه تلگرام آبادان خرمشهر و ایرانسرا

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام