کَرَجَ تَهَرَاَنَ پَاَکَدَشَتَ وَرَاَمَیِنَ قَرَچَکَ پَیِشَوَاَ

اینـैـجا زنـैـَدان نیـैـست ڪـैـِہ بخـैـَوام

 قانـैـون بـैـذارم

مشتـैـی بـैـاش

لینک عضویت گروه تلگرام پاکدشت ورامین قرچک

 

حتما با فیل شکن وارد شوید ، بدون فیل شکن لینک کار نمیکند

اگر لینک بالا وارد گروه نشد توسط مدیریت گروه تغییر کرده حتما در لینکدونی عضو شده وارد لینک جدید این گروه شوید.

 

لینک عضویت بهترین لینکدونی فعال رایگان تلگرام

لینک عضویت گروه های تمام شهر ها روزانه بیش از 100 لینک گروه جدید